APRENENTATGE BASAT EN LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

L’aprenentatge basat en la resolució de problemes ajuda l’alumne a construir el propi coneixement

L’aprenentatge basat en la resolució de problemes o Problem-Based Learning (PBL) és una metodologia que consisteix a plantejar un problema de la vida real als alumnes i deixar que ells mateixos posin en marxa les estratègies necessàries per resoldre’l.

D’aquesta manera apliquen els coneixements, els reformulen, investiguen, reflexionen, analitzen i duen a terme totes les accions necessàries per solucionar el dilema plantejat. En definitiva, construeixen el seu propi coneixement. aulaPlaneta mostra en deu senzills passos com aplicar aquesta metodologia a l’aula.
Deu passos per a treballar amb la resolució de problemes
  1. Planificació. El docent ha de definir els objectius d’aprenentatge i les competències que vol que els alumnes desenvolupin i triar un problema de la vida real que pugui servir per vehicular l’aprenentatge. Poden trobar inspiració en les notícies, l’entorn proper o en els propis alumnes: quines coses els interessen? què desperta la seva curiositat? Un cop seleccionat el problema, ha de decidir quant de temps tindrán els alumnes per a resoldre’l i com els avaluarà. aulaPlaneta recomana elaborar una rúbrica on figurin els objectius cognitius i competencials i els criteris d’avaluació.
  2. Organització dels grups. El següent pas consisteix a dividir els alumnes en equips de cinc a vuit persones, i demanar a cada grup que seleccioni dos membres per desenvolupar els rols de moderador i escrivent o secretari. El moderador ha de guiar i estructurar la conversa del grup, centrar el debat en els aspectes que cal resoldre i fer que tots els membres de l’equip hi participin. Per la seva banda, l’escrivent o secretari ha d’anar anotant tot el que es vagi dient.
  3. Presentació del problema i aclariment de termes. El docent planteja el problema o cas als alumnes i els dóna temps perquè el llegeixin i revisin amb atenció. Des d’aulaPlaneta es recomana animar els alumnes a preguntar i aclarir els dubtes sobre termes o nocions que no entenguin. Després, ha de indicar-los el temps que tindran per resoldre el problema i els criteris que utilitzarà per avaluar-los.
  4. Definició del problema. És l’hora que els grups es posin a treballar i el professor adquireixi el paper de tutor o guia. Per començar, hauran d’analitzar el cas proposat i dialogar per identificar quin és el problema o problemes que han de resoldre. Han d’expressar-ho en una sola pregunta o declaració. Per exemple: per què és important l’aigua per a la vida? com es pot prevenir la grip? per què és important donar a conèixer l’obra de Cervantes?
  5. Pluja d’idees. Per acabar d’estructurar el problema, els grups han de dur a terme una pluja d’idees on cada alumne exposi els seus coneixements sobre el cas, les circumstàncies que l’envolten, a quines persones o coses afecta, o quines implicacions té. És important que durant el brainstorming no hi hagi debat: cal anotar i respectar totes les idees per poder avaluar més tard què pot ser útil i què no.
  6. Plantejament de respostes i hipòtesis. Un cop estructurat el problema, els alumnes han de posar en pràctica els coneixements previs, adquirits a classe o per d’altres mitjans, relacionar idees, i plantejar possibles respostes al problema. Cada alumne ha d’aportar la seva opinió, i entre tots, han de debatre i avaluar la validesa dels coneixements i les hipòtesis. El paper del docent en aquest punt és d’exercir de guia i qüestionar les propostes perquè els propis alumnes puguin anar descartant hipòtesis fallides i generant respostes adequades.
  7.  Formulació dels objectius d’aprenentatge. Durant el diàleg en grup aniran aflorant conceptes i dilemes que els alumnes són incapaços de resoldre. És en aquest moment quan han de formular els objectius d’aprenentatge. És a dir, el que no saben però necessiten aprendre per resoldre el problema. També és el moment tant de definir les estratègies que utilitzaran per assolir aquests objectius d’aprenentatge durant la següent fase com d’organitzar la investigació. Treballaran de manera individual? Per parelles? Quina informació buscarà cadascun? El professor continuarà escoltant; ha de mantenir el seu rol de guia. Si veu que han errat en algun dels objectius, intentarà reconduir-los perquè encarin amb èxit la fase següent, i animar-los a ser creatius en les estratègies que han de fer servir per obtenir la informació.
  8. Recerca. És el moment que els alumnes encarin la recerca d’informació per resoldre els dilemes que han anat sorgint, assolir els objectius d’aprenentatge fixats i aprofundir en les arrels i possibles solucions del problema. Per obtenir les dades i coneixements que necessiten poden consultar llibres, revistes, diaris i pàgines d’Internet, però també entrevistar experts, realitzar experiments, fer estudis de camp, maquetes i representacions etc. Com més variades siguin les estratègies que utilitzen, més habilitats desenvoluparan i més complexa i rica serà la seva visió del problema.
  9. Síntesi i presentació. Una vegada conclosa la investigació, els alumnes han de posar en comú la informació recopilada, sintetitzar-la i, havent cobert els objectius d’aprenentatge, desenvolupar una resposta al problema en el format que considerin més adequat. Pot ser un informe, una presentació, una maqueta, un invent, un vídeo … El diàleg i la col·laboració són crucials en aquesta fase. Després, presentaran la solució davant la resta de companys de classe.
  10. Avaluació i autoavaluació. Com a últim pas, el docent avalua el treball dels alumnes mitjançant la rúbrica compartida amb ells al principi, i els anima a autoavaluar-se i avaluar els companys amb els mateixos criteris. Els ajudarà a desenvolupar el seu esperit d’autocrítica i a reflexionar sobre els errors.

Què és aulaPlaneta?

aulaPlaneta és l’única solució 100% digital adreçada a la comunitat educativa. Combina la qualitat del banc de continguts digitals, el del Grup Planeta, amb les metodologies d’ensenyament i aprenentatge més innovadores per facilitar la tasca del professor, motivar l’alumne i implicar i donar suport als pares. aulaPlaneta incorpora una nova fórmula que aprofita el potencial de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, a més dels últims avenços en matèria pedagògica, assegurant d’aquesta manera un ensenyament de major qualitat, molt més motivador tant per al professor com l’alumne.

Des del seu llançament, aulaPlaneta ja cobreix totes les necessitats acadèmiques dels plans d’estudi de 5è i 6è de Primària i tota l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, i ja l’utilitzen 300.000 usuaris en més de 2.500 centres educatius espanyols. El servei educatiu digital aulaPlaneta ha estat guardonat com a Millor Portal Editorial de Recursos als Premis a la Innovació Educativa de SIMO Educació 2014.

Escrito por: Claudia

Periodista especialista en oci infantil i familiar amb més de 30 anys d'experiència en mitjans.