10 BENEFICIS DE LA INTRODUCCIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS EN L’EDUCACIÓ

Deu beneficis de la introducció de continguts audiovisuals en l’educació

L’estudi Perspectivas 2015: El uso del audiovisual en las aulas. La situación en España, realitzat pel Gabinet de Comunicació i Educació de la UAB i aulaPlaneta, explica els beneficis de la introducció de l’audiovisual a les aules i analitza què suposa per a l’educació.

L’ús dels continguts audiovisuals a les aules amb finalitat didàctica és essencial per aconseguir un sistema educatiu de qualitat i actualitzat, ja que permet renovar les metodologies didàctiques i garanteix als joves les competències que necessiten per desenvolupar-se en el món actual.

Així ho afirma l’estudi Perspectivas 2015: El uso del audiovisual en las aulas. La situación en España, realitzat pel Gabinet de Comunicació i Educació de la UAB i aulaPlaneta, i que a més analitza l’evolució de l’ús del llenguatge audiovisual a l’ensenyament a l’Estat espanyol.

Concretament, l’estudi explicita deu beneficis concrets de la introducció sistemàtica i generalitzada de l’ús de continguts audiovisuals a les aules:

1. Afavoreix l’observació de la realitat: els audiovisuals permeten representar o registrar amb precisió esdeveniments reals. Posen l’accent en els processos empírics i ens apropen a un coneixement centrat en els fets.

2. Facilita la comprensió i l’anàlisi: els continguts audiovisuals, les animacions interactives i els gràfics permeten observar la realitat i visualitzar de manera més senzilla estructures, processos, relacions i els diferents elements que la conformen.

3. Proporciona la motivació i és atractiu per als estudiants: tant per la seva facilitat de comprensió com pel seu realisme i, de vegades fins i tot, per la seva espectacularitat, els estudiants se senten atrets per les explicacions i continguts audiovisuals.

4. Introdueix en l’educació llenguatges múltiples i alfabetitzacions múltiples: els continguts audiovisuals ajuden a complementar el valor didàctic del llenguatge oral i escrit. Avessen a la convergència lingüística, la qual cosa és pròpia de la majoria de comunicacions de la nostra època. I permeten el desenvolupament d’habilitats semiòtiques d’interpretació (comprensió auditiva i lectora, expressió, etcètera) complexes, el que, a més a més, porta els alumnes al pensament complex i al sentit crític.

5. Millora l’eficàcia de les activitats docents: la visualització de molts processos i de les potencialitats del relat audiovisual afavoreixen la millora del rendiment de l’alumnat i fan més senzilla la tasca del professorat pel que fa a explicació, i és més eficaç pel que fa a atenció a les necessitats específiques més enllà de l’exposició dels continguts.

 

6. Facilita l’aprenentatge de l’escriptura audiovisual: en moments en què gran part de les activitats de presentació i de comunicació -en tots els ordres de la vida- està dominada pel llenguatge audiovisual, utilitzar continguts audiovisuals a classe afavoreix l’adaptació i la integració dels joves en el món contemporani i, en concret, facilita que adquireixin habilitats per expressar-se mitjançant audiovisuals.

7. Potencia les habilitats mediàtiques i la creativitat: fer servir audiovisuals representa, d’alguna manera, fer-se càrrec de nous sistemes de producció tecnològica, adquirir competències de treball en equip i de resolució de problemes, etc. És, per tant, un bon sistema per accedir a l’ús autònom de les tecnologies i, d’aquí, a la creativitat.

8. Estimula l’ús i accés a bancs de recursos compartits: es tracta tant dels Recursos Educatius Oberts (REO), com dels de pagament i, en general, de la utilització de plataformes d’Internet que agilitzen l’ús de materials i la seva compartició.

9. Afavoreix la consideració del patrimoni audiovisual: això resulta especialment cert en el cas del cinema, a través del qual els estudiants no només adquireixen competències mediàtiques o enriqueixen la seva comprensió de l’entorn, sinó que poden apreciar valors culturals propis i aliens. Però és cert també pel que fa a la televisió.

10.  Permet la introducció de criteris de valoració estètics i creatius: l’audiovisual és un sistema de representació de la realitat, però també d’expressió artística, de manera que els estudiants que estan acostumats al seu ús desenvolupen noves competències.

La introducció dels continguts audiovisuals a l’ensenyament

Més enllà de proposar aquests beneficis, l’estudi Perspectivas 2015: El uso del audiovisual en las aulas. La situación en España també analitza què suposa la introducció dels continguts audiovisuals en l’ensenyament, alhora que aposta pel llenguatge audiovisual com el “nou llenguatge de l’educació”. Aquest “nou llenguatge” aporta a l’alfabetització clàssica “una nova perspectiva d’acord amb el desenvolupament científic i cultural de les nostres societats”, afirma l’estudi.

Segons els autors, el que canvia quan s’introdueixen noves tecnologies que consisteixen en mitjans de presentació, com ara el televisor, el vídeo, el projector o la pissarra digital amb l’ús de l’audiovisual a les aules és fonamentalment el tipus de contingut que el professor pot introduir en les lliçons.
 

“El uso de libros de texto digitales, de plataformas educativas interactivas y de sistemas basados en Internet, que retoman las prácticas educativas tradicionales para cambiarlas, constituyen la oportunidad para la incorporación del audiovisual en la educación”.

Així doncs, canvien tant les formes de codificació i representació com la pragmàtica i la tecnologia que els acompanya. “Aquest canvi”, afirmen els autors de l’estudi, “suposa molt més que una simple substitució d’un antic dispositiu d’exposició -la pissarra, per antonomàsia- per un altre més versàtil: la pantalla. Va més enllà del que és purament instrumental: és un canvi cultural, de la cultura de la institució educativa”.

“Allò que és audiovisual introdueix una nova dimensió cultural; una perspectiva sobre el món; una nova forma de conèixer; una actitud diferent davant del coneixement: menys discurs parlat, més proximitat i més realitat; més precisió i més concreció. També més capacitat per captar l’atenció i més recursos per seduir amb la narración”, afirma l’estudi realitzat pel Gabinet de Comunicació i Educació de la UAB i aulaPlaneta.

A més, l’ús de l’audiovisual en l’educació suposa descentrar el llenguatge oral, llegit, de la lliçó tradicional, per obrir-se al camp dels llenguatges múltiples: és a dir, a les paraules, a la música, als diàlegs, als efectes sonors, a les imatges en moviment o estàtiques, a la successió de transicions visuals, etc.

D’altra banda, són els continguts audiovisuals els que obliguen a utilitzar noves pràctiques de producció i expressió. Totes aquestes, intervingudes tecnològicament, construïdes col·lectivament, amb necessitat de nous instruments, nous contextos, noves actituds “més crítiques” i noves rutines. “Això”, afirma l’estudi, “canvia el rol del professorat en el procés educatiu, i la transformació arriba molt més lluny. Suposa un canvi cultural en el qual s’impliquen llenguatges i hàbits, coneixements i pràctiques”. No és exagerat valorar que aquest canvi és una cosa semblant a entrar en un nou món. Per tant, “per a l’educació, la introducció de l’audiovisual a les aules pot implicar, de fet, un gir copernicà pel que fa a metodologies didàctiques”, conclouen els autors.

Més informació:

Perspectivas 2015: El uso del audiovisual en las aulas. La situación en España.

¿Qué es aulaPlaneta?
aulaPlaneta és l’única solució 100% digital adreçada a la comunitat educativa. Combina la qualitat del banc de continguts digitals, el del Grup Planeta, amb les metodologies d’ensenyament i aprenentatge més innovadores per facilitar la tasca del professor, motivar l’alumne i implicar i donar suport als pares. aulaPlaneta incorpora una nova fórmula que aprofita el potencial de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, a més dels últims avenços en matèria pedagògica, assegurant d’aquesta manera un ensenyament de major qualitat, molt més motivador tant per al professor com l’alumne.

Des del seu llançament, aulaPlaneta ja cobreix totes les necessitats acadèmiques dels plans d’estudi de 5è i 6è de Primària i tota l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, i ja l’utilitzen 300.000 usuaris en més de 2.500 centres educatius espanyols. El servei educatiu digital aulaPlaneta ha estat guardonat com a Millor Portal Editorial de Recursos als Premis a la Innovació Educativa de SIMO Educació 2014.

.
 

 

Consell proporcionat per:

aulaPlaneta 

Millor Portal Editorial de Recursos, als Premis a la Innovació Educativa de SIMO Educació 2014.

http://www.aulaplaneta.com/ 

 

.
 

T'HA AGRADAT? COMPARTEIX 😉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page