AVANTATGES DE TREBALLAR LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES A L’ESCOLA

Vuit avantatges per treballar les intel·ligències múltiples a l’aula

La teoria de les intel·ligències múltiples, desenvolupada el 1983 per Howard Gardner, ofereix grans avantatges quan s’aplica a l’educació.

La teoria de les intel·ligències múltiples estableix que hi ha vuit intel·ligències diferents, relacionades entre elles però funcionals de manera individual i que poden estar més o menys desenvolupades segons la persona.

Quins són els avantatges de l’aplicació d’aquesta teoria en l’educació, perquè influeix de forma positiva en el procés d’aprenentatge dels alumnes i com pot ajudar el docent en la seva tasca a l’aula.

Gardner i l’educació

El psicòleg i expert en ciències de l’educació nord-americà Howard Gardner va desenvolupar la teoria de les intel·ligències múltiples el 1983 i va establir vuit intel·ligències: verbal, lògic-matemàtica, musical, visual-espaial, cinètica-corporal, intrapersonal, interpersonal i intel·ligència naturalista.

Des d’aleshores, l’aplicació en l’àmbit educatiu ha anat augmentant. L’èxit d’aquesta teoria a les aules es basa en la idea que, a causa d’aquestes vuit maneres diferents de pensar, hi ha també diferents formes d’aprendre segons la intel·ligència que el nen té més desenvolupada i, per tant, hauria d’haver-hi també diferents tècniques i eines per ensenyar a cada persona segons el seu tipus d’intel·ligència.

Per això hi ha molts centres i institucions educatives que han adoptat en major o menor mesura la teoria de les intel·ligències múltiples de cara a oferir als seus alumnes un aprenentatge més eficaç, adaptat a les seves necessitats i intel·ligències. Fins i tot hi ha centres escolars que han desenvolupat el seu currículum al voltant d’aquesta idea.

Avantatges de la teoria de les intel·ligències múltiples

Els beneficis de treballar les intel·ligències múltiples en l’àmbit escolar són molt diversos. aulaPlaneta en resumeix alguns.

  1. Motiva l’alumne. En tenir en compte les intel·ligències múltiples en el desenvolupament de les seves classes, el professor pot captar l’atenció dels alumnes de manera molt més eficaç, ja que no se centra només en les habilitats o processos més habituals sinó que inclou també activitats o projectes que treballen altres intel·ligències, com la visual-espaial o la cinètica-corporal, que desperten l’interès d’aquells nens que les tinguin més actives de forma natural. Amb això s’incrementa l’autoestima, millora el clima a l’aula i es redueixen els problemes de disciplina.
  2. Personalitza l’aprenentage. Treballant les diverses intel·ligències a classe es busca un ensenyament a la mida de cada estudiant. El docent arriba a tots els alumnes de forma més directa i individualitzada i connecta amb cada un d’ells de manera molt més profunda.
  3. Facilita l’atenció a la diversitat de l’aula. En personalitzar l’aprenentatge i treballar les intel·ligències múltiples s’aconsegueix una millor atenció a la diversitat i una major integració de tots els estudiants. És més difícil que un alumne quedi enrere perquè es potencien al màxim les aptituds segons el seu tipus d’intel·ligència i el professor coneix millor les seves necessitats, pel que pot adaptar-se a aquestes i al seu estil d’aprenentatge.
  4. Ofereix un aprenentatge més complet i real. Els alumnes desenvolupen les diverses intel·ligències i, a més, són molt més conscients de les seves fortaleses i debilitats i es coneixen millor a ells mateixos: descobreixen què els motiva, què els agrada i què els funciona millor per a aprendre, per a estudiar i, en general, en la seva vida quotidiana. El treball per intel·ligències múltiples s’acosta més al món real i, per tant, els prepara millor per al futur i per al seu exercici en la vida adulta.
  5. Ensenya a aprendre a aprendre. Més que centrar-se en matèries o en transmetre informació, l’aplicació de la teoria de les intel·ligències múltiples a l’aula aposta per transmetre a l’alumne diverses estratègies i posar al seu abast eines perquè sigui protagonista del procés d’ensenyament. Apodera a l’estudiant perquè sigui capaç de construir el seu propi aprenentatge.
  6. Potència moltes habilitats i destreses. Treballar les diferents intel·ligències facilita que es treballin al mateix temps aptituds de tot tipus: des de les habilitats socials, l’oïda musical o la creativitat fins a les destreses motrius, la presa de decisions, la lògica o la resolució de problemes.
  7. Fomenta la innovació educativa. Per la seva flexibilitat i versatilitat, l’aplicació de la teoria d’intel·ligències múltiples permet i fins i tot facilita la implantació a l’aula de noves metodologies com el treball per competències o per projectes, l’aprenentatge col·laboratiu, la gamificació o la flipped classroom.
  8. Proporciona resultats més significatius. Oferir a l’alumne diferents maneres d’aprendre i diferents formats i possibilitats per expressar el que s’ha après permet al professor obtenir unes dades molt més propers a la realitat de l’estudiant i, per tant, una avaluació dels seus resultats molt més precisa. D’aquesta manera, el docent no només descobreix el grau d’adquisició de coneixements de manera molt més detallada, sinó que a més coneix millor als seus alumnes, les seves capacitats, la seva forma de treballar, les seves necessitats o les àrees en les que han de millorar.

inteligencias multiples en el aula

Què és aulaPlaneta?
aulaPlaneta és l’única solució 100% digital adreçada a la comunitat educativa. Combina la qualitat del banc de continguts digitals, el del Grup Planeta, amb les metodologies d’ensenyament i aprenentatge més innovadores per facilitar la tasca del professor, motivar l’alumne i implicar i donar suport als pares. aulaPlaneta incorpora una nova fórmula que aprofita el potencial de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, a més dels últims avenços en matèria pedagògica, assegurant d’aquesta manera un ensenyament de major qualitat, molt més motivador tant per al professor com l’alumne.

Des del seu llançament, aulaPlaneta ja cobreix totes les necessitats acadèmiques dels plans d’estudi de 5è i 6è de Primària i tota l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, i ja l’utilitzen 300.000 usuaris en més de 2.500 centres educatius espanyols. El servei educatiu digital aulaPlaneta ha estat guardonat com a Millor Portal Editorial de Recursos als Premis a la Innovació Educativa de SIMO Educació 2014.

Escrito por: Claudia

Periodista especialista en oci infantil i familiar amb més de 30 anys d'experiència en mitjans.