ESCOLA DE MÚSICA I TEATRE MUSICAL A BARCELONA: KIDDYMUSICS

Educació musical a partir dels 4 mesos

KiddyMusics és una Plataforma per a l’Educació i la Difusió de la Música. Ofereix programes i activitats a partir dels primers mesos de vida. L’escola acompanya als infants en la seva formació s’implementa en tres etapes que coincideixen en la seva evolució cognitiva.

  • Culturització – La música de la nostra cultura – Fins als 2-4 anys.
  • Imitació – Patrons Rítmics i Tonals – Fins als 3-5 anys.
  • Asimilació – Consciència del que fan – A partir dels 4-6 anys.

“Lobjectiu de KiddyMusics és descobrir les aptituds musicals de cada nen i desenvolupar les seves habilitats formant així persones musicalment educades i artísticament sensibles.”

KiddyMusics forma musicalment al nens i també promou concerts i espectacles propis per a totes les edats i estils musicals.

 

Els programes de KiddyMusics

KiddyMusics&Family – “Taller d’Estimulació Musical”

A les 10 hores: Nadons fins a 18 mesos
A les 11.30 hores: Infants a partir de 18 mesos fins a 5 anys

Escoltar, cantar, tocar i ballar  en família amb les propostes d’introducció a la música de KiddyMusics amb continguts estructurats com les nostres cançons, els jocs musicals i les nostres activitats.

Les sessions de KiddyMusics&Family estan pensades per aquelles famílies que no tenen l’oportunitat d’assistir tots junts a les sessions regulars de KiddyMusics i també per les famílies que volen introduir-se en el món de la música amb els seus fills.

Jocs, Activitats, Danses… sempre amb el punt lúdic que farà de les sessions de KiddyMusics&Family un gran espai de diversió.

Preus:

  • 1 Adult + 1 nen/a: 20 €
  • 2 Adults + 1 nen/a: 25 €
  • 2 Adults + 2 nens/es: 35 €
  • 2 Adults + 3 nens/es: 40 €

Música per a embarassades

KiddyMusics Embarassades dóna eines a les mares per comunicar-se amb el seu futur nadó, trobant estones de benestar i relaxació, prepa­rant-se per al part i gaudint de les vivències musicals d’altres maneres.

Educació Musical per a nadons (dels 4 mesos als 7 anys)

KiddyMusics Nadons pensa en estimular i sensibilitzar els nadons des de ben petits per tal que comencin a desenvolupar una oïda musical, activa i curiosa, i perquè es vagin familiaritzant amb el món de la música.

Música per a infants (de 12 a 36 mesos)

KiddyMusics Infants té en compte que la música a més de fer-ho passar bé, crea connexions cerebrals úniques, reforça la ment, el cos, la integra­ció i les emocions. Millora la parla, el desenvolupament emocional, social, cognitiu, el desenvolupament físic i els seus hàbits d’aprenentatge.

Música per a infants en l’etapa preescolar (de 3 a 5 anys)

KiddyMusics Preescolar desenvolupa tant les capacitats individuals del nen o nena com les seves capacitats socialitzadores dins d’un entorn de grup. En aquesta fase el pare o mare ja ha abandonat l’aula, però es proporcionen una sèrie d’eines per millorar el vincle musical amb els fills.

Música per a infants (de 5 a 7 anys)

KiddyMusics Nens Grans Introdueix les bases per a l’alfabetització bà­sica de la música a partir del llenguatge musical, els ‘solos’ i conjunts musicals, els balls folklòrics, el desenvolupament vocal i la percussió.

Formació musical a partir dels 7 anys

KiddyMusics té un experimentat Pla d’Estudis musicals que inclou la pràctica de l’instrument, clàssic i/o modern, les diferents matèries de llenguatge musical, a tra­vés del nostre mètode Música Activa i la integració en les formacions instrumentals i/o vocals.

Amb diferents nivells i amb continguts específics, es proporcionen les bases per una bona execució, interpretació i comprensió musi­cal. Es potencia la pràctica musical en grup, amb els combos, les big bands, els ensembles, la MarchingBand, les orquestres de corda, vent o percussió, d’Orff i les grupals vocals.

Preparació dels alumnes per les proves de nivell i titulacions dels Conserva­toris de Grau Mig i Superior, de l’ABRSM i del Trinity College.

El programa està estructurat per nivells, que van des de la iniciació fins el Grau 8. Es finalitza el programa amb uns coneixements reconeguts com a grau professional.

Iniciació, per a infants de 7 a 8 anys

Etapa on la part de llenguatge pren una dimensió important per tal de facilitar la pràctica de l’instrument en la seva fase d’inicia­ció. Es potenciarà la pràctica de l’instrument en grup.

Elemental per a infants a partir de 8 anys

Seguint amb la programació dels nivells anterior, l’objectiu de tota Etapa Elemental és la de consolidar els conceptes del llenguatge per tal de donar el màxim suport a l’estudi de l’instrument. Ja en aquesta etapa es comença a proposar preparar-se per fer els exàmens de la Royal School, Trinity College i Conservatoris.

Nivell Mig

En aquesta etapa l’harmonia, la composició, l’anàlisi, les formes musicals formen part de l’apartat teòric. L’instrument ja està en la seva plenitud i per tant la part d’interpretació en públic tindrà un pes específic. Es continua la pràctica instrumental en grup. Els alumnes, si ho desitgen podran optar a les proves d’accés de les diferents titulaci­ons existents. Per a nens o nenes amb el nivell elemental finalitzat.

Pla personalitzat a partir de 7 anys

De manera individual, col·lectiva o en packs d’hores, el pla personalitzat permet treballar la pràctica de l’instrument, el llenguatge musical, l’har­monia, la improvisació, participar en les grupals instrumentals, actuar en les audicions programades, preparar-se per les proves de nivell dels diferents conservatoris, obtenir titulacions com la del Royal School, Tri­nity College, tant en música clàssica, jazz o Pop&Rock.

Grups instrumentals i vocals

L’objectiu principal de pertànyer a un grup instrumental i/o vocal és el de fer música en conjunt de manera dinàmica, entenedora, amb bon re­pertori adaptat per a cada estil musical i nivell. Conèixer i interpretar les indicacions del Director/a.

S’ofereixla possibilitat d’obtenir titulacions com la del Royal School, Tri­nity College, en l’apartat de formacions instrumentals o vocals, tant en música clàssica, jazz o Pop&Rock.

Teatre musical per a infants de 6 a 10 anys

Aquesta és una formació dirigida a Infants de 6 a 10 anys on es treballen les tres disciplines del teatre musical: el cant, la interpretació i la dansa. Els alumnes rebran la formació des d’un sol professor format amb les tres disciplines. Cada dia treballaran les tres disciplines a través de cançons de teatre musical, exercicis d’interpretació i coreografies.

El programa consisteix en una iniciació a la tècnica vocal adequada a cada edat. Es fan exercicis de respiració, tonificació i projecció de la veu ade­quada a cada edat.

Treballaran ritmes i afinació a través de cançons grupals i diversos exercicis relacionats amb la música.

Treballaran la interpretació a través de la desinhibició corporal, la impro­visació i l’aplicació a personatges i escenes de teatre musical.

Introducció a la dansa a través de diferents estils a nivell bàsic per recolzar el treball interpretatiu i vocal.

Teatre musical per a joves dels 10 als 16 anys

Es treballen les tres disciplines del teatre musical: el cant, la interpretació i la dansa.

El programa consisteix en una iniciació a la tècnica vocal que els do­narà una bona base per poder defensar cançons solistes i de grup. La tècnica s’impartirà a través del repertori de musicals de diferents èpo­ques perquè els alumnes puguin aplicar varies tècniques depenent de l’estil musical o del tipus de personatges que necessitin.

Un treball interpretatiu amb els textos de les cançons, tècniques de creació de personatge i tècniques de desenvolupament i desinhibició corporal. És molt important que els alumnes treballin les cançons des dels personatges i les emocions perquè en el Teatre Musical la història és el més important.

Introducció als alumnes a la dansa a través de diferents estils a nivell bàsic per recolzar el treball interpretatiu i vocal.

Al llarg de l’any es farà el muntatge d’escenes de grans musicals on l’alumne haurà de mostrar el treball realitzat en les tres disciplines. Es faran dues mostres en públic durant el curs.

 


PUBLICITATMÉS INFORMACIÓ

Música per a infants, joves i adults!

Lloc

KiddyMusics - Plataforma per a l'Educació i la Difusió de la Música

Més informació

  • KIDDYMUSICS - ROGER DE FLOR.
Roger de Flor, 291 08025 Barcelona, Telèfon: 934584203 

➡ Compra de tickets AQUí